پایتون تیک
مدریت تحقیق و توسعه مدرسین تولید محتوا وبسایت روانشناسین

تیم مدیریت و هم بنیانگذاران

دکتر رضا قنبری

هم بنیانگذار ، رِئیس هیئت مدیریره،عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی ، رِئیس سابق پارک علم و فناوری بنیانگذار ازمایشگاه بهینه سازی دانشگاه فردوسی، عضو کار گروه تخصصی فناوری وزارت علوم دکترای ریاضیات کاربردی

ریس هیئت مدیره و همبنیان گذار

دکتر دنیا حیدری

مدیر فنی ازمایشگاه بهینه سازی، دانشگاه فردوسی ، چهارده سال سابقه تدریس به کودک و نوجوان ، مدرس دانشگاه ، دکترای ریاضیات کاربردی

مدیر عامل

دکتر خاطره قربانی مقدم 

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی ، دکترای ریاضیات کاربردی  

هم بنیانگذار و مدیریت شعبه تهران

دکتر امید سلیمانی فرد

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ، دکترای ریاضیات کاربردی

هم بنیانگذار

سید داوود حیدری

رئیس هیئت مدریه و مدیر عامل شرکت مهندسین روانشناس ابریز سازه توس کارشناس رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه فردوسی

هم بنیانگذار

زهرا شهری 

نه سال سابقه تدریس برنامه نویسی به کودک و نوجوان ، کارشناس ارشد کامپیوتر دانشگاه ازاد اسلامی

مدیر اموزش عضو تیم مدرسین رهیار پایتون تیک

ملیکا محسن نیان

مدرس در پایتون تیک با سابقه تدریس به کودکان و نوجوانان کارشناسی مهندسی شیمی پیشرفته دانشگاه صنعتی بابل

عضو تیم تحقیق و توسعه مدیر تیم مدرسین

دکتر مهتاب هاشمیان

مدرس دانشگاه ، دارای سابقه کار با کودکان و نوجوانان ، دکترای ریاضی محض

مدیر شعبه کیش

تیم تحقیق و توسعه

ملیکا محسنیان

مدرس در پایتون تیک با سابقه تدریس به کودکان و نوجوانان کارشناسی مهندسی شیمی پیشرفته دانشگاه صنعتی بابل

عضو تیم تحقیق و توسعه مدیر تیم مدرسین

ابوالفضل صالحی

طراح فرانت اند ، کارشناس مهندسی کامپیوتر دانشگاه ازاد مشهد

عضو تیم تحقیق و توسعه عضو تیم مدرسین عضو تیم وبسایت

پرستو ظریف

کارشناس ارشد هوش مصنوعی در دانشگاه ازاد مشهد

عضو تیم تحقیق و توسعه عضو تیم مدرسین

زهرا قمری قالی باف

عضو مرکز نو آوری علم داده ، کارشناس ارشد علوم داده دانشگاه فردوسی

عضو تیم تحقیق و توسعه عضو تیم مدرسین

سجاد حسنی 

کارشناس مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان

عضو تیم تحقیق و توسعه عضو تیم مدرسین

مینا افضلی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه فردوسی مشهد

عضو تیم مدرسین عضو تیم تحقیق و توسعه

سجاد رنجبر

کارشناس علوم کامپیوتر از دانشگاه فردوسی ، طراح بکند

عضو تیم تحقیق و توسعه عضو تیم وبسایت

امیر حسین علی زاده

کارشناس ارشد سخت افزار دانشگاه فردوسی

عضو تیم تحقیق و توسعه عضو تیم مدرسین

تیم مدرسین

درسا یار احمدی

کارشناس ریاضیات کاربردی دانشگاه خوارزمی

عضو تیم مدرسین

رضوان نجیب

شش سال سابقه تدریس به کودک و نوجوان ، کارشناس ارشد بهینه سازی دانشگاه فردوسی

عضو تیم مدرسین

هلیا حیدری

کارشناس رشته اقتصاد دانشگاه فردوسی

عضو تیم تولید محتوا عضو تیم مدرسین

ریحانه ابراهیمی

کارشناس ارشد علوم کامپیوتر ، بیوانفورماتیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عضو تیم مدرسین

مینا افضلی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه فردوسی مشهد

عضو تیم مدرسین عضو تیم تحقیق و توسعه

ساجده سجادی

کارشناس مهندسی کامپیوتر دانشگاه سجاد مشهد

عضو تیم مدرسین

سارا قنبری

کارشناس مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی سجاد

عضو تیم مدرسین

سجاد حسنی 

کارشناس مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان

عضو تیم تحقیق و توسعه عضو تیم مدرسین

یاشاز زواری رضائی

کارشناس مهندسی کامپیوتر دانشگاه خوارزمی تهران

عضو تیم مدرسین

سونیا حاجی حسینلو

کارشناس مهندسی کامپیوتر از دانشگاه فردوسی مشهد

عضو تیم مدرسین

عطیه رحیمی فرد

کارشناسی ارشد بهینه سازی دانشگاه خوارزمی

عضو تیم مدرسین

ساناز رمضان زاده برکی

دکترای ریاضیات دانشگاه صنعی شریف تهران

عضو تیم مدرسین

علی اسکندری

کارشناس مهندسی پردیس بین الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف

عضو تیم مدرسین

غزال چکنه

کارشناس مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی

عضو تیم مدرسین

غزل مروارید

کارشناس مهندسی کامپیوتر دانشگاه سجاد مشهد

عضو تیم مدرسین رهیار پایتون تیک

فاطمه آقائی

کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها در دانشگاه فردوسی مشهد

عضو تیم مدرسین

فرزانه پسندیده

کارشناس مدریت دولتی دانشگاه فردوسی مشهد

عضو تیم مدرسین

فریبا باستانی

کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی دانشگاه فردوسی

عضو تیم مدرسین

کیارش پرنیان پور

کارشناسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی سجاد

عضو تیم مدرسین

لیلا محمد زاده

سابقه تدریس به کودکان و نوجوانان ، کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد

عضو تیم مدرسین

مطهره سلطانی

کارشناس ارشد عمران دانشگاه تهران

عضو تیم مدرسین

ملیکا محسنیان

مدرس در پایتون تیک با سابقه تدریس به کودکان و نوجوانان کارشناسی مهندسی شیمی پیشرفته دانشگاه صنعتی بابل

عضو تیم تحقیق و توسعه عضو تیم مدرسین

منصوره صبور

کارشناس ارشد بهینه سازی از دانشگاه فردوسی

عضو تیم مدرسین

میترا عرب اسماعیلی

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیر کبیر

عضو تیم مدرسین

فاطمه سادات خداترس

کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد

عضو تیم مدرسین

مهدی محمودخانی

کارشناس علوم کامپیوتر دانشگاه فردوسی

عضو تیم مدرسین

هدیه ماهوتچی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه پردیس بین الملل شریف

عضو تیم مدرسین

تیم تولید محتوا

محمد ایزانلو

تدوینگر و گرافیست ، عضو مرکز بهره وری و ارتقای کسب و کار دانشگاهسجاد ، کارشناس مهندسی کامپیوتر دانشگاه سجاد

عضو تیم تولید محتوا

ریحانه سلیمی

ادمین اینستاگرام، تدوینگر و گرافیست، مدیر تیم تولیدمحتوای آزمایشگاه بهینه سازی کارشناسی ریاضیات کاربردی دانشگاه فردوسی

عضو تیم تولید محتوا ادمین پیج انستاگرام

هلیا حیدری

کارشناس رشته اقتصاد دانشگاه فردوسی

عضو تیم تولید محتوا عضو تیم مدرسین

تیم وبسایت 

ابوالفضل صالحی

طراح فرانت اند ، کارشناس مهندسی کامپیوتر دانشگاه ازاد مشهد

عضو تیم تحقیق و توسعه عضو تیم مدرسین عضو تیم وبسایت

سجاد رنجبر

کارشناس علوم کامپیوتر از دانشگاه فردوسی ، طراح بکند

عضو تیم تحقیق و توسعه عضو تیم وبسایت

تیم روانشناسان

ریحانه طوسی 

پنج سال روانشناس معاون اموزشی در مدرسه ، کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه فردوسی

روانشناس پایتون تیک

مرضیه قلی پور

تسهیل گر کئدک با شش سال سابقه کار در حوزه خانواده و کودک ، لیسانس روانشناسی عمومی از دانشگاه فردوسی مشهد ، فوق لیسانس روانشناسه خانواده از دانشگاه فردوسی مشهد

روانشناس پایتون تیک

تیم همیاران و رهیاران 

زهرا شهری 

نه سال سابقه تدریس برنامه نویسی به کودک و نوجوان ، کارشناس ارشد کامپیوتر دانشگاه ازاد اسلامی

مدیر اموزش عضو تیم مدرسین رهیار پایتون تیک

حنانه اقایی 

تسهیلگر کودک و نوجوان ، کارشناسی معمای منظر دانشگاه فردوسی

رهیار پایتون تیک

رضوان نجیب

شش سال سابقه تدریس به کودک و نوجوان ، کارشناس ارشد بهینه سازی دانشگاه فردوسی

عضو تیم مدرسین رهیار پایتون تیک

علی رضا احمدی

کارشناسی الکترونیک دانشگاه منتظری

رهیار پایتون تیک

غزل مروارید

کارشناس مهندسی کامپیوتر دانشگاه سجاد مشهد

عضو تیم مدرسین رهیار پایتون تیک

سمیه مستقیمان

کارشناسی ریاضی کاربردها از دانشگاه فردوسی مشهد

رهیار پایتون تیک

طاها نکویی

سیزده سال ، مدرسه خردمندان پاژ

همیار پایتون تیک

بهنود صمدی

شانزده سال ، مدرسه سمپاد امیرکبیر

همیار پایتون تیک

آیلین حیدری

مدرسه نیک اندیشان

همیار پایتون تیک

تیم روابط عمومی  

سمیه مستقیمان

کارشناسی ریاضی کاربردها از دانشگاه فردوسی مشهد

رهیار پایتون تیک

سارا نظافتی

کارشناس ارشد ریاضی کاربردی

مسئول امور مالی

وقار نبئی

مسئول دفتر پایتون تیک کارشناسی رشته ریاضیات و کاربرد ها دانشگاه فردوسی مشهد

مسئول دفتر پایتون تیک