برای مشاهد روی هر دوره کایک کنید

دوره‌های پایتون‌تیک

 • 1401
 • 1402
 • 1403
 • 1404
 • 1405

A

Age: 8 to 10

A - 1401

 • شامل ۸ جلسه A1

 • شامل ۱۰ جلسه A2

 • شامل ۱۲ جلسه A3

 • شامل ۱۰ جلسه A4

 • شامل ۱۲ جلسه A5

 • شامل ۲۴ جلسه A6

B

Age: 11 to 15

B - 1401

 • شامل ۸ جلسه B1

 • شامل ۱۰ جلسه B2

 • شامل ۱۲ جلسه B3

 • شامل ۱۰ جلسه B4

 • شامل ۱۲ جلسه B5

 • شامل ۲۴ جلسه B6

C

Age: 16

C - 1401

 • شامل ۸ جلسه C1

 • شامل ۱۰ جلسه C2

 • شامل ۱۲ جلسه C3

 • شامل ۱۰ جلسه C4

 • شامل ۱۲ جلسه C5

 • شامل ۲۴ جلسه C6