خلاقیت نوآری کارآفرینی

python

آینده جایی نیست که به آن میرویم. آینده جایی است که آن را میسازیم.

ثبت نام در پایتون‌تیک